Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VitEducatief en de cursist, betreffende deelname aan een door VitEducatief georganiseerde educatieve activiteit.

Artikel 2 – Aanmelden en inschrijving

 • Aanmelding is mogelijk per telefoon, e-mail of digitaal aanmeldingsformulier.
 • Na aanmelding ontvangt de cursist een e-mail als bewijs van inschrijving.
 • Toelating tot een activiteit geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijving.
 • Ongeveer 3 weken voor de bijeenkomst ontvangt de cursist een factuur.
 • Elke inschrijving is strikt persoonlijk.

Artikel 3 – Kosten en betaling

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Koffie, thee en eventueel lunch, indien vermeld, zijn bij de prijs inbegrepen.
 • De factuur dient voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan.

Artikel 4 – Lesmateriaal

 • De lesmaterialen die voor aanvang en/of tijdens de activiteit worden verstrekt zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 • Het verkopen, het geheel of gedeeltelijk overnemen en/of het ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is niet toegestaan.
 • Het auteurs- en publicatierecht ligt bij VitEducatief.

Artikel 5 – Annulering of wijziging

 • Annulering van deelname aan een activiteit kan uitsluitend schriftelijk, per e-mail of per post geschieden.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt restitutie verleend minus € 5,00 administratiekosten.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit wordt in principe geen restitutie verleend.
 • Bij een naar het oordeel van VitEducatief te gering aantal inschrijvingen voor een activiteit wordt deze geannuleerd. Degenen die zich voor de activiteit hebben ingeschreven worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk een week voor de geplande aanvang, in kennis gesteld van de annulering.
 • VitEducatief behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte van een docent, wijzigingen aan te brengen in het vooraf aangekondigde programma.

Artikel 6 – Deelnamecertificaat

 • Na afloop van de activiteit ontvangt de cursist een deelnamecertificaat.