Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VitEducatief en de deelnemer aan een door VitEducatief georganiseerde een- of meerdaagse educatieve activiteit (‘de cursist’).

Artikel 2 – Aanmelden en inschrijving

 • Aanmelding voor een educatieve activiteit is mogelijk per telefoon, e-mail of digitaal aanmeldingsformulier.
 • Na aanmelding ontvangt de cursist een e-mail als bewijs van inschrijving.
 • Toelating tot een activiteit geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijving.
 • Elke inschrijving is strikt persoonsgebonden.

Artikel 3 – Kosten en betaling

 • Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 • Koffie, thee en eventueel lunch zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 • De verschuldigde kosten dienen voor aanvang van de activiteit te zijn voldaan.

Artikel 4 – Lesmateriaal

 • De lesmaterialen die voor aanvang en/of tijdens de activiteit worden verstrekt zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 • Het verkopen, het geheel of gedeeltelijk overnemen en/of het ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is niet toegestaan.
 • Het auteurs- en publicatierecht ligt bij VitEducatief.

Artikel 5 – Annulering of verzuim

 • Annulering van deelname aan een activiteit kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail of per aangetekende post) geschieden.
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van een een- of tweedaagse bijscholingsactiviteit wordt restitutie verleend minus € 10,00 administratiekosten.
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van een een- of tweedaagse bijscholingsactiviteit wordt geen restitutie verleend, tenzij er naar het oordeel van VitEducatief sprake is van aantoonbare overmacht.
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van een meerdaagse cursus of opleiding wordt restitutie verleend minus 10% van de totale opleidingskosten.
 • Bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van een meerdaagse cursus of opleiding wordt geen restitutie verleend, tenzij er naar het oordeel van VitEducatief sprake is van aantoonbare overmacht. In dat geval kan worden besloten tot gedeeltelijke of gehele restitutie van de opleidingskosten.
 • Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie van de opleidingskosten. In geval van langdurige ziekte kan een uitzondering worden gemaakt. Dit is ter beoordeling van VitEducatief.

Artikel 6 – Wijzigingen

 • Bij een naar het oordeel van VitEducatief te gering aantal inschrijvingen voor een activiteit wordt deze afgelast. Degenen die zich voor de activiteit hebben ingeschreven worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk 1 week voor de geplande aanvang, in kennis gesteld van de afgelasting.
 • VitEducatief behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte van een docent, wijzigingen aan te brengen in het vooraf aangekondigde programma.

Artikel 7 – Deelnamecertificaat of diploma

 • Na afloop van een eendaagse bijscholing ontvangt de cursist een deelnamecertificaat.
 • Na afloop van een opleiding of meerdaagse bijscholing of cursus ontvangt de cursist een deelnamecertificaat, mits hij of zij minimaal 80% van de lessen heeft bijgewoond.
 • Cursisten die de achtdaagse opleiding hebben bijgewoond kunnen op eigen verzoek deelnemen aan het examen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een diploma. Zo niet, dan kan de cursist deelnemen aan een herkansing tot uiterlijk 1 jaar na de uitgiftedatum van het deelnamecertificaat.
 • Aan (her)examendeelname kunnen extra kosten zijn verbonden.

VitEducatief 2019