Chlorella

Chlorella is een eencellige zoetwateralg die al zo’n 2 miljard jaar op de aarde voorkomt. In 1890 werd de alg ontdekt door de Nederlandse microbioloog Martinus Willem Beijerink. Chlorella bevat een bijzonder scala aan nutriënten: veel proteïne en vezels, diverse vitamines, mineralen en vetzuren, en de ‘Chlorella Growth Factor’, een complex van nucleïnezuren en aminozuren. Bovendien is chlorella een belangrijke bron van chlorofyl: het bevat meer chlorofyl dan enige andere plant ter wereld.
De actieve kern van chlorofyl bestaat uit een zgn. porfyrinering, een heterocyclisch ringvormig macromolecuul met een magnsesiumion in het middelpunt. Het magnesiumion kan gemakkelijk worden uitgewisseld met andere metalen. Hoe zwaarder het metaal, des te gemakkelijker de uitwisseling plaatsvindt en des te beter dit metaal in de porfyrinering wordt gebonden. Mede hieraan dankt chlorella zijn detox-eigenschappen. Ook de celwand van chlorella kan verontreinigingen, zoals zware metalen, pesticiden en toxines, aan zich binden en afvoeren. De buitenste laag van de celwand is echter bijzonder taai. Om de ontgiftende eigenschappen te kunnen ontplooien en de nutriënten van chlorella beschikbaar te maken voor consumptie moet de celwand worden gebroken.

Porfyrinering van chlorofyl, met een magnesiumion in het middelpunt.

Ontgifting
In twee onderzoeken met muizen zijn de effecten van chlorella op absorptie, excretie en overdracht op de foetus van oraal ingenomen methylkwik onderzocht. In het ene onderzoek bleek continu gebruik van chlorella te resulteren in lagere kwikwaarden in bloed en hersenweefsel bij zowel de moeder als de nakomelingen. Het andere onderzoek liet een verhoogde kwikuitscheiding via urine en feces zien bij de groep muizen die chlorella kregen. Chlorella had echter geen invloed op de absorptie van methylkwik uit het spijsverteringskanaal.

Ook bij cadmiumvergiftiging blijkt Chlorella vulgaris effectief. In een Koreaans onderzoeken kregen ratten een cadmium bevattend dieet, al dan niet met een toevoeging van Chlorella vulgaris. In de groepen die geen chlorella kregen nam de cadmiumstapeling in bloed en weefsels (lever, nieren, dunne darm) toe. In de groepen die chlorella kregen nam de stapeling juist af en de uitscheiding van cadmium via urine en feces toe.
In een ander dieronderzoek is vastgesteld dat chlorofyl uit chlorella de opname van dioxine in het spijsverteringskanaal remt en de uitscheiding verhoogt.

Oxidatieve stress
Chlorella heeft ook een gunstige invloed op de antioxidant status en op oxidatieve stress. Aan een Iraans onderzoek naar de mogelijke effecten van Chlorella vulgaris als adjuvans bij COPD namen 97 patiënten met COPD of astma deel die allen conventionele behandeling ontvingen. Daarnaast kregen de deelnemers dagelijks 2.700 mg Chlorella vulgaris of niets extra’s. Voor en na het onderzoek werden de serumwaarden van antioxidanten en diverse parameters van de longfunctie gemeten. De concentraties van vitamine C, vitamine E en glutathion, alsmede de activiteit van de antioxidant enzymen glutathion peroxidase, catalase en superoxide dismutase waren significant hoger in de chlorellagroep. Daarentegen werden wat betreft de longfunctie geen verschillen tussen beide groepen waargenomen.
Deels dezelfde onderzoekers hebben in een andere studie gekeken naar het effect van Chlorella vulgaris-suppletie op de oxidatieve stressbelasting bij Iraanse rokers. Oxidatieve stress wordt gezien als een van de belangrijkste onderliggende mechanismen van de gezondheidsschade door roken, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, kanker en luchtwegaandoeningen.
Gedurende zes weken kregen 38 rokers, waaronder 7 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar dagelijks 3.600 mg Chlorella vulgaris. Voor en na de interventie werden bloedmonsters genomen en deze werden geanalyseerd op gehaltes aan vitamine C, vitamine E, glutathion en malondialdehyde (MDA; een marker voor oxidatieve stress) en op de activiteit van de antioxidant enzymen glutathion perioxidase, catalase en superoxide dismutase. De totale antioxidant capaciteit van het serum werd tevens bepaald aan de hand van het vermogen van het serum om de vorming van ferryl myoglobine radicalen (worden gevormd door gescheurde hartspiercellen onder oxidatieve stress en spelen een rol bij de oxidatie van LDL) te remmen. Na zes weken suppletie waren alle antioxidant waarden in het serum hoger en de MDA-waarden significant lager.
De onderzoekers concluderen dat suppletie met Chlorella vulgaris de antioxidant status van chronische rokers aanzienlijk verbetert en de lipide peroxidatie vermindert. Zodoende zou Chlorella vulgaris nadelige gevolgen van roken enigszins kunnen temperen.
Soortgelijke resultaten werden gevonden in een Koreaans onderzoek met rokers die zes weken lang dagelijks 6,3 g Chlorella vulgaris of een placebo kregen: in de chlorellagroep steeg het plasmagehalte vitamine C met 44,4%, vitamine E met 15,7% en ook de activiteit van catalase en superoxide dismutase nam toe.

Afweer
Uit meerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat Chlorella vulgaris een immuun stimulerend effect heeft. Aan een Koreaanse studie namen 51 gezonde vrijwilligers deel die gedurende acht weken ofwel 5 g chlorella ofwel een placebo kregen. Na de interventie waren de serumwaarden interferon-gamma (IFN-γ), interleukine-1 bèta (IL-1β) en interleukine 12 (IL-12) significant meer verhoogd in de chlorellagroep dan in de placebogroep. In deze laatste groep was meer sprake van een daling. Ook de activiteit van natural killer (NK-)cellen was aanzienlijk verhoogd in de chlorellagroep, maar niet in de placebogroep.
Van Chlorella vulgaris is ook een antiallergische werking vastgesteld in dier- en in-vitro onderzoek. Door toediening van een extract van Chlorella vulgaris na immunisatie werd de afgifte van histamine uit gedegranuleerde mastocyten voorkomen en de overproductie van serum immunoglobuline E (IgE) geremd.
In een onderzoek waaraan 15 mannen deelnamen is gekeken naar een mogelijk effect van chlorella op de immuunfuncties van de slijmvliezen. De mannen kregen vier weken lang dagelijks 6 g chlorella of een placebo. Na een wash-out periode van twaalf weken wisselden de groepen van interventie, ook weer gedurende vier weken. Voor en na de interventieperiodes werden speekselmonsters verzameld om de concentratie van secretoir immunoglobuline A (sIgA) te meten. Het antilichaam sIgA speelt een essentiële rol bij de immuunfunctie van slijmvliezen. Na vier weken chlorella was de sIgA concentratie aanzienlijk verhoogd, hetgeen volgens de onderzoekers kan wijzen op een verbeterde mucosale immuunfunctie.

NAFLD
Patiënten met niet-alcoholische leververvetting (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease; NAFLD) kunnen baat hebben bij het gebruik van Chlorella vulgaris. In een dubbelblind placebogecontroleerde studie kregen 60 NAFLD-patiënten ofwel 1.200 mg Chlorella vulgaris plus 400 mg vitamine E per dag ofwel 400 mg vitamine E plus een placebo.
Na acht weken waren de leverenzymen, het gewicht, het nuchter bloedsuikergehalte en het lipidenprofiel in beide groepen verlaagd, maar significant meer in de chlorellagroep. De onderzoekers concluderen dat Chlorella vulgaris een effectieve aanvulling op de behandeling van NAFLD kan zijn.
Ook in een ander onderzoek bleek Chlorella vulgaris een zinvolle aanvulling op de behandeling van NAFLD. Gedurende drie maanden kregen 76 patiënten ofwel dagelijks metformine (1.250 mg) plus vitamine E (200 mg), ofwel metformine (750 mg), vitamine E (200 mg) plus Chlorella vulgaris (1.200 mg). De toevoeging van Chlorella vulgaris had een gunstig effect op de serumwaarden van transaminasen en triglyceriden en op de insulinegevoeligheid. Chlorella vulgaris beschikt dus niet alleen over lever beschermende eigenschappen maar kan er ook voor zorgen dat NAFLD-patiënten met minder metformine toekunnen.

Overige
Uit twee recente studies komen nog enkele interessante toepassingsmogelijkheden naar voren. In een Koreaanse studie is onderzoek gedaan naar de hypothese dat chlorella bij patiënten met hypercholesterolemie het lipidenprofiel in serum zou kunnen verbeteren via verhoging van het serumgehalte carotenoïden. Aan het onderzoek namen 63 mensen met een licht verhoogd cholesterolgehalte (TC = 5,18-6,48 mmol/l) deel. Na een gewenningsperiode van twee weken kregen de deelnemers gedurende vier weken dagelijks ofwel 5 g Chlorella vulgaris ofwel een placebo. Voor en na de interventieperiode werden diverse metingen verricht. Na vier weken waren in de chlorellagroep aanzienlijke veranderingen zichtbaar wat betreft totaal cholesterol (-1,6%; placebo: +0,03%), triglyceriden (-10,3%; placebo: +11,9%), luteïne/zeaxanthine (+89,6%; placebo: -1,7%), alfa-caroteen (+163,6%; placebo: +15%), VLDL cholesterol (-11%; placebo: +11,8%), Apo B (-1,5%; placebo +1,7%), non-HDL (-2,6%; placebo: -0,5%) en HDL (+4%; placebo: -9,5%).
De onderzoekers constateren dat dagelijkse consumptie van chlorella inderdaad het lipidenprofiel van mensen met een licht verhoogd cholesterolgehalte kan verbeteren en dat de verbetering is gerelateerd aan de inname van carotenoïden. Zodoende kan chlorella het risico op hart- en vaatziekten gunstig beïnvloeden.
Het tweede onderzoek had betrekking op het effect van chlorella bij depressie. Unipolaire depressie (MDD; Major Depressive Disorder) is ziektebeeld waarbij oxidatieve stress een rol speelt. Iraanse wetenschappers hebben nu onderzocht of Chlorella vulgaris, dat rijk is aan antioxidanten, een zinvolle aanvulling op de standaard therapie zou kunnen zijn. Gedurende een periode van zes weken kregen daartoe 42 patiënten met MDD naast hun reguliere therapie dagelijks 1.800 mg Chlorella vulgaris, 50 MDD-patiënten kregen alleen reguliere therapie. Met behulp van vragenlijsten (Hospital Anxiety and Depression Scale en Beck Depression Inventory II) werden veranderingen in de frequentie van depressieve symptomen in kaart gebracht. In beide groepen was sprake van verbeteringen, maar de grootste veranderingen traden op bij de patiënten die extra chlorella hadden gekregen: minder fysieke en cognitieve symptomen en lagere scores wat betreft angsten en depressieve gevoelens. De affectieve symptomen waren echter juist sterker verminderd in de groep die geen chlorella had gekregen. Volgens de onderzoekers levert dit onderzoek het eerste klinische bewijs dat Chlorella vulgaris een effectieve en veilige aanvulling kan zijn op reguliere therapie bij depressies.

(WD)

Bronnen

 • Uchikawa T et al.: The influence of Parachlorella beyerinckii CK-5 on the absorption and excretion of methylmercury (MeHg) in mice; Journal of Toxicological Sciences 35(1):101-105, 2010.
 • Uchikawa T et al.: Chlorella suppresses methylmercury transfer to the fetus in pregnant mice; Journal of Toxicological Sciences 36(5):675-680, 2011.
 • Panahi Y et al.: Impact of Adjunctive Therapy with Chlorella vulgaris Extract on Antioxidant Status, Pulmonary Function, and Clinical Symptoms of Patients with Obstructive Pulmonary Diseases; Scientia Pharmaceutica 80(3):719-730, 2012.
 • Panahi Y et al.: Investigation of the effects of Chlorella vulgaris supplementation on the modulation of oxidative stress in apparently healthy smokers; Clinical Laboratory 59(5-6):579-587, 2013.
 • Lee SH et al.: Six-week supplementation with Chlorella has favorable impact on antioxidant status in Korean male smokers; Nutrition 26(2):175-183, 2010.
 • Shim JA et al.: Effect of Chlorella intake on Cadmium metabolism in rats; Nutrition Research and Practice 3(1):15-22, 2009.
 • Morita K, Ogata M, Hasegawa T: Chlorophyll derived from Chlorella inhibits dioxin absorption from the gastrointestinal tract and accelerates dioxin excretion in rats; Environmental Health Perspectives 109(3):289-294, 2001.
 • Kwak JH et al.: Beneficial immunostimulatory effect of short-term Chlorella supplementation: enhancement of natural killer cell activity and early inflammatory response (randomized, double-blinded, placebo-controlled trial); Nutrition Journal 11:53, 2012.
 • Otsuki T et al.: Salivary secretory immunoglobulin A secretion increases after 4-weeks ingestion of chlorella-derived multicomponent supplement in humans: a randomized cross over study; Nutrition Journal 10:91, 2011.
 • Bae MJ et al.: Inhibitory effect of unicellular green algae (Chlorella vulgaris) water extract on allergic immune response; Journal of the Science of Food and Agriculture 93(12):3133-3136, 2013.
 • Ebrahimi-Mameghani M et al.: The Effect of Chlorella vulgaris Supplementation on Liver Enzymes, Serum Glucose and Lipid Profile in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease; Health Promoting Perspectives 4(1):107-115, 2014.
 • Panahi Y et al.: Investigation of the effects of Chlorella vulgaris supplementation in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized clinical trial; Hepatogastroenterology 59(119):2099-2103, 2012.
 • Ryu NH et al.: Impact of daily Chlorella consumption on serum lipid and carotenoid profiles in mildly hypercholesterolemic adults: a double-blinded, randomized, placebo-controlled study; Nutrition Journal 13:57, 2014.
 • Panahi Y et al.: A randomized controlled trial of 6-week Chlorella vulgaris supplementation in patients with major depressive disorder; Complementary Therapies in Medicine 23(4):598-602, 2015.

 

< Terug