Privacyreglement VitEducatief

Inleiding
In dit privacyreglement informeren wij u over de wijze waarop VitEducatief, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens met uw persoonlijke gegevens omgaat. VitEducatief hecht er veel waarde aan dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten, die plaatsvinden respectievelijk gesloten worden via de daartoe door VitEducatief gebruikte communicatiekanalen. Dit privacyreglement is niet van toepassing op activiteiten die niet onder de verantwoordelijkheid van VitEducatief vallen. De website van VitEducatief kan links bevatten naar andere internetsites. Dit privacyreglement is niet van toepassing op deze ‘gelinkte sites’ en VitEducatief is niet verantwoordelijk voor de inhoud, handelwijze of privacypraktijk daarvan, noch voor het gebruik van cookies op deze websites van derden.

Doeleinden
Wij kunnen uw gegevens onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Aanbieden en afleveren van onze diensten.
  • Afhandeling van aangevraagde of verkregen informatie.
  • Promotionele doeleinden, waaronder begrepen informatievoorziening over activiteiten en actuele ontwikkelingen, alsmede relatiemarketing.
  • Beveiliging en verbetering van onze website(s).
  • Registreren van online bezoekersgegevens.
  • Samenstellen van gebruikersstatistieken.
  • Back-updoeleinden.
  • Onderhouden van contacten met u.

Aanbieden en afleveren van onze diensten
Om onze diensten aan u te kunnen aanbieden, heeft VitEducatief (bijvoorbeeld) uw naam, bedrijfs- of praktijknaam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bank- of girorekeningnummer en/of de gegevens van uw creditcard, gegevens over de door u bestelde producten en/of diensten en lotnummer(s) nodig en uw e-mailadres. VitEducatief gebruikt deze gegevens ook voor het kunnen leveren van (door u) betaalde diensten alsmede voor de afhandeling van de door u aangevraagde of van u verkregen informatie. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om eventueel door u verschuldigde bedragen te incasseren. Ook verwerken wij gegevens over uw betaalgedrag en de betalingshistorie. Voor administratieve doeleinden wordt aan elke klant in ons systeem een eigen klantnummer toegekend.

Testen en verbeteren van onze producten en diensten
Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in uw eisen en wensen en om uw eventuele klachten te kunnen afhandelen. Met uw gegevens kunnen wij onze producten testen en verbeteringen daarin aanbrengen. Zo is het mogelijk dat VitEducatief uw persoonsgegevens gebruikt voor het verrichten van enquêtes en opinieonderzoeken. In dat geval kan VitEducatief u rechtstreeks (bijvoorbeeld via post of e-mail) benaderen voor een onderzoek of enquête.

Ter verbetering van haar website(s) kan VitEducatief ook de online bezoekersgegevens, zoals IP-adressen en browserinformatie, in een bestand opslaan voor doeleinden van systeembeheer en om technische problemen te identificeren. Aan de hand van deze zogenaamde verkeersgegevens kan VitEducatief het gebruik van haar website(s) evalueren om de indeling, de herkenbaarheid en het gebruiksgemak te verbeteren. Ook kan VitEducatief gebruikersstatistieken samenstellen en gegevens voor back-updoeleinden bewaren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
VitEducatief streeft ernaar zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en tegen misbruik door derden past VitEducatief technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe.

Bewaren van uw persoonsgegevens
In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid om zich tot VitEducatief te wenden met het verzoek u mede te delen of door VitEducatief u betreffende gegevens worden verwerkt, en zo ja, voor welke doeleinden. Binnen vier (4) weken na ontvangst van uw verzoek zal VitEducatief u berichten. Hier kunnen kosten voor u aan verbonden zijn.

Indien mocht blijken dat uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, kunt u VitEducatief desgewenst verzoeken om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. VitEducatief zal u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek berichten in hoeverre zij daaraan voldoet en bij akkoordbevinding ervoor zorgen dat de wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd. Het verwijderen van bepaalde persoonsgegevens, zoals betalingshistorie, is niet mogelijk in verband met de op ons rustende wettelijke bewaarplichten.

Wat doen wij met cookies?
Op onze website maken wij gebruik van cookies om u beter van dienst te zijn. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt opgeslagen op uw computer bij bezoek aan onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een goede functionele werking van de website. Andere cookies zorgen ervoor dat we anoniem kunnen zien waar bezoekers op klikken (statistieken) zodat we de website zo goed mogelijk kunnen optimaliseren. Wij slaan geen persoonlijke informatie op.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij maken gebruik van de volgende cookies:
• VitEducatief website (voor een goede functionaliteit van onze website en marketing),
o Categorie Noodzakelijk (1)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang te beveiligen delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.
(1) Herstelt de cookiestatus van de gebruiker voor het huidige domein
o Categorie Marketing (1 t/m 4)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers over websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant zijn en aantrekkelijk voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
(1) Cookie door Google.
(2) Houdt bij of de gebruiker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de gebruiker tussen sites navigeert. Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingskosten tussen websites.
(3) Gebruikt door ShareThis om de websitenavigatie en voorkeuren van bezoekers bij te houden – Dit wordt gebruikt voor interne statistieken en op de markt brengen.
(4) Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.
• Google tracking (voor bijvoorbeeld het juist functioneren van YouTube video’s en Google Maps).
• Facebook (om u op Facebook te voorzien van relevante berichten en marketing uitingen).
• Instagram (om u op Instagram te voorzien van relevante berichten en marketing uitingen).
• LinkedIn (om u op LinkedIn te voorzien van relevante berichten en marketing uitingen).

Recht van verzet
Voor zover vereist, zal VitEducatief uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming voor promotionele doeleinden gebruiken. U kunt ook altijd (nadien) aan VitEducatief kenbaar maken dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor promotionele doeleinden. In dat geval zal VitEducatief terstond de verwerking van de betreffende persoonsgegevens beëindigen.

Contact
Als u vragen hebt over dit privacyreglement of als u uw gegevens wilt inzien, laten corrigeren of blokkeren, dan kunt u contact opnemen VitEducatief per e-mail: info@viteducatief.nl.

Wijzigingen
VitEducatief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement. Wij adviseren u daarom dit privacyreglement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Dit privacyreglement is in werking getreden op 25-3-2021 en vervangt alle voorgaande versies van dit privacyreglement.